Szervezeti adatok

ÚJPESTI ARADI ÓVODA-  POZSONYI TAGÓVODÁJA
Szervezeti, személyzeti adatok

Költségvetési szerv alapítója, jogutódja:
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
1041 Budapest, István út 14.

Költségvetési szerv fenntartója, irányító szerve:
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete
1041 Budapest, István út 14.

Három egységből álló szervezet, felépítése az SZMSZ-ben.
(Lásd: http://www.aradiovi.hu)

Újpesti Aradi Óvoda 1043 Budapest, Aradi u. 9.
Újpesti Aradi Óvoda Csányi Tagóvodája 1043 Budapest, Csányi L. u. 30
Újpesti Aradi Óvoda Pozsonyi Tagóvodája 1043 Budapest, Mártírok útja 1.

Intézményvezető: Bőszné Stofán Mónika
Székhelye: Újpesti Aradi Óvoda 1043 Budapest, Aradi u. 9.
Tel/fax: +361 369 7839
e-mail: info@aradiovoda.ujpest.hu
Elérhető: telefonon, illetve előzetes egyeztetés alapján.

ÚJPESTI ARADI ÓVODA POZSONYI TAGÓVODÁJA
Tagóvoda vezető: Szökrön Anita
Tel/fax: +361 369 0188
Elérhető: előzetes egyeztetés alapján.

ÚJPESTI ARADI ÓVODA CSÁNYI TAGÓVODÁJA
Tagóvoda vezető: Radáné Barna Márta
Tel/fax: +361 389 0359
Elérhető: előzetes egyeztetés alapján.

Az Újpesti Aradi Óvoda- Csányi és Pozsonyi Tagóvodája fenntartója, működtetője:
Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat
1041 Bp., István út 14.

Az óvodai adatbázis nyilvántartás fajtái:

 • óvodás gyermekek személyes adatai
 • közalkalmazotti nyilvántartás
 • törzskönyv

A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR-ben található, a Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete alapján. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje az adatvédelmi törvény betartásával történik.

Különös és egyedi közzétételi lista:

a.) A beiratkozás ideje:

Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat hirdetménye alapján

b.) Az intézményben fizetendő térítési díj:

Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.

Az étkezési térítési díj 975.- Ft/nap/fő-norm.,  1.085.-Ft/nap/fő-diétás

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg:

A GYERMEKÉTKEZTETÉS SORÁN AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ 100%-ÁT 
NORMATÍV KEDVEZMÉNYKÉNT INGYENESEN – KELL BIZTOSÍTANI:

1) A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁSBAN VAGY ÓVODAI NEVELÉSBEN RÉSZESÜLŐ 
GYERMEK UTÁN ABBAN AZ ESETBEN, HA

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

c) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 130%-át,

e) nevelésbe vették.

c.) Az óvoda nyitva tartási rendje, az óvodai nevelési év:

Napi nyitva tartás: 6:00-18:00 (12 óra)

A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott nagykorú személy viheti el.  A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodai dolgozóknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét.

Az óvodák nyáron 5 hétig tartanak zárva a fenntartó rendelkezése és engedélye alapján. 

Üzemeltetési szünet alatt történik a szükség szerinti felújítás, karbantartás, nagytakarítás.

A nevelés nélküli napok várható időpontjairól (a fenntartó engedélyével – egy nevelési évben az 5 napot nem haladhatja meg) a szülőket a 1 hónappal, de legkésőbb 2 héttel előbb tájékoztatjuk. Ezeken a napokon igény szerint ügyeletet biztosítunk. Az ügyeleti igényeket írásban összesítjük.

d.) Ünnepek, megemlékezések rendje:

Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves munkatervben meghatározottak szerint történik (részletes tervezésük a csoportnaplókban találhatóak).

e.) Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:

 • Házirend,
 • Pedagógiai Program,
 • SZMSZ,
 • Éves Munkaterv

A dokumentációknak intézményünkben – a helyben szokásos módon – nyilvánosságot biztosítunk, illetve a http://aradiovi.hu/ linken elérhető.
A Házirend egy példánya – az óvodás gyermek beíratáskor – minden szülő számára átadásra kerül, illetve megtekinthető a vezető irodájában.

f.) Óvodapedagógusok száma:

Az Aradi Óvoda- Csányi és Pozsonyi Tagóvoda óvodapedagógusainak száma: 27 fő, ebből:

 • Aradi Óvoda: 14 fő óvodapedagógus + 1 fő Intézményvezető pedagógus
 • Csányi Tagóvoda: 6 fő
 • Pozsonyi Tagóvoda: 6 fő

g.) Dajkák száma:

Az Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda dajkáink száma: 14 fő, ebből:

 • Aradi Óvoda: 8 fő dajka + 2 fő kisegítő
 • Csányi Tagóvoda: 3 fő dajka + 1 fő kisegítő
 • Pozsonyi Tagóvoda: 3 fő + 1 fő kisegítő

h.) Pedagógiai asszisztensek száma:

Az Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda asszisztenseink száma: 5 fő, ebből:

 • Aradi Óvoda: 3 fő
 • Csányi Tagóvoda: 1 fő
 • Pozsonyi Tagóvoda: 1 fő

i.) Az óvodai csoportok száma:

Az Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda csoportjainak száma: 13 csoport, ebből:

 • Aradi Óvoda: 7 csoport
 • Csányi Tagóvoda: 3 csoport
 • Pozsonyi Tagóvoda: 2 csoport

j.) Az óvodai férőhelyek száma:

Az Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda férőhelyeinek száma: 325 fő, ebből:

 • Aradi Óvoda: 175 fő
 • Csányi Tagóvoda: 75 fő
 • Pozsonyi Tagóvoda: 75 fő Tájékoztató a köznevelési intézmények részére a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről IDE KATTINTVA olvasható.

A közzétételi lista felülvizsgálata szükség szerint, de legalább nevelési évenként egyszer, a statisztikai jelentés megküldését követő tizenöt napon belül történik.